Registracijos informacija/Registration Information

Toronto Gintaro Registracija

Studentų repeticijos jau prasidėjo.  Vaikų ir jaunių repeticijos prasidės šį  ketvirtadienį, rugsėjo 19d, 6:30 v.v. Anapilio parapijos salėse.

Prašome užsiregistruoti repeticijų metu iki Spalio 10d. Registracijos formas rasite tinklapį www.TorontoGintaras.com

Registracijos mokestis:

  • $75/šokėjui
  • Šeimos registruojant daugiau kai vieną šokėją, pirmam $75/šokėjui, o antram ar daugiau po $50/šokėjui

 

XVI Lietuvių Tautinių Šokių Šventė Filadelfijoj – Liepos 5d, 2020

 Šokėjai norintys šokti sekančioj Lietuvių tautinių  šokių šventėje turi užsiregistruoti ir sumokėti $50 US (grynais/šokėjui), šventės registracijos mokėstįiki spalio 17 dienos. Šokių šventės registracijos mokėstis negražinamas.

Šventei registrujami bus šokėjai nuo 7 metų amžiaus.

Šventės tinklalapis. www.sokiusvente2020.org

 

Tautiška Vakaronė – Čikagoje

Lapkričio 15 – 17 dienomis Gintaro vyresni vaikai, jauniai ir studentai kviečiami šoktiTautiškoje Vakaronėje Čikagoje. Gintaro ansamblio šokėjai keliaus į Čikagą autobusu.

Programa vyks šeštadienį lapkričio 16d. Jaunimo Centre, Čikagoje.  Po programos bus vakarienė ir šokiai.

Prašome patvirtinti jūsų šokėjo dalyvavimą šioj šventėj mokytojams iki rugsėjo 29d.

Papildomą informaciją perduosime vėliau.

******************************************************

Toronto Gintaras Registration

The Student group has started their season.  The children and youth groups will begin as of this Thursday, September 19th,  6:30 pm at Anapilis.

Please register your dancer during practices by October 10th. Registration forms can be found on the website at www.TorontoGintaras.com

Registration fees:

  • $75/dancer
  • Families registering more than one dancer:$75/first dancer,each additional $50/dancer

 

XVI Folk Dance Festival in Philadelphia – July 5th, 2020

Those wishing to dance in the next festival must register and pay the festival‘s registration fee of $50 US funds cash/dancer by October 17th. The festival registration fees are non-refundable.

Dancers ages 7 (as at June 30th 2020) and up will be able to register for Švente.

The festival‘s website is www.sokiusvente2020.org

 

Lithuanian Folk Night – Chicago

November 15 – 17th, the Gintaras older Children‘s, Youth and Student groups are invited to perform for the Lithuanian Folk Night in Chicago. Gintaras will be travelling to Chicago by bus.

The concert will be held on the 16th at the Chicago Lithuanian Centre (JC).  Following the concert there will be a dinner and dance.

Please confirm your dancer’s commitment to the teacher by September 29th.

Further information will be provided when received.